باحضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان

جلسه ی مشترک شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستانهای سنندج وکامیاران برگزار شد

 

دراین جلسه ایرج حسن زاده معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان گفت امروزه تمرکز دشمن برمباحث اجتماعی  ، تهاجم فرهنگی وتخریب اصول وارزشهای دینی جامعه است ودراین راستا دستگاههای متولی امر فرهنگ باشناخت مشکلات ونارسائیهای اجتماعی بایددرجهت مقابله وخنثی سازی تهدیدات فرهنگی واجتماعی عمل نمایند.

وی بااشاره به تاثیرات سرمایه گذاری در مقوله آموزش  ، براطلاع رسانی شفاف ، آموزش همه جانبه درخانواده ها ومدارس وتشکیل کمیته های فرهنگی شوراهای مبارزه بامواد مخدر تاکید نمود.

حسن زاده درادامه برلزوم جمع آوری وساماندهی معتادین پرخطر ومبتلا به بیماریهای واگیرازجمله ایدز تاکید نمود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان گفت : تلاش نیروهای نظامی وامنیتی در مقابله باورود مواد مخدروروان گردانهای سنتی ، صنعتی و داروهای غیرمجاز ازجمله عواملی بوده است که استان کردستان رادراین حوزه جزء استانهای پاک کشور قرارداده است  .

حسن زاده استفاده از پتانسیل سازمانهای مردم نهاد وخیرین  ،  نظارت برمراکز  و داروهای ترک اعتیاد ، تشدید کنترل مرزها  ، برخورد قاطع باتوزیع کنندگان روان گردانها  ،  رسیدگی خارج از نوبت به       پرونده های  تشکیل شده در مراجع قضایی وتوزیع سرنگ های بهداشتی در میان معتادین راازراهکارهای پیشگیری ومقابله با گسترش پدیده اعتیاد درجامعه عنوان نمود وی افزود در نه ماهه اول سالجاری بیش از 383 کیلو انواع مواد مخدر دراستان کردستان کشف وضبط شده ودر همین رابطه بیش از 3000 نفر دستگیر شده اند .

درادامه فرماندارسنندج نیز گفت : نیروی انسانی سالم وتوانمند مهمترین رکن توسعه ، پیشرفت واعتلای جوامع است .

میرزایی اصل افزود :  معضل اعتیاددر جامعه تبدیل به یک پدیده ومساله اجتماعی گردید که درصورت  بی توجهی   یاکم توجهی می تواند به یک بحران اجتماعی فراگیر ودامنه دار خواهد شد .

فرماندارسنندج  شناخت عوارض وپیامدهای معضل اعتیاد به مواد مخدررازمینه پیشگیری ومقابله بااین معضل شوم عنوان نمود وافزود : عوارض پدیده اعتیاد امروزه  در حوزه های جسمی وروانی ، فردی واجتماعی  ، حوزه اقتصادی ونیزدرکشور ماباتوجه به شرایط وموقعیت ویژه وخاص کشومان این پدیده کارکردی سیاسی درراستای نابودی هویت دینی وملی جوانان  ،  پیدا کرده است .

وی افزود  :  مبارزه بااین پدیده شوم باید به صورت یک فرهنگ نهادینه شده در میان مردم ومسئولین درآیدوبرهمین مبنا آموزشهای فردی – خانوادگی واجتماعی درخصوص مضرات اعتیاد مهم وضروری به نظر میرسد.

میرزایی اصل توجه ویژه به نقش پیشگیرانه آموزش وپرورش  ،  ایجاد هماهنگی بین خانه ومدرسه وتقویت باورها وارزشهای عمیق دینی وکنترل مواد مخدردر جامعه رااز راهکارهای اساسی مقابله بااین بحران اجتماعی ذکر نمود.

فرماندارسنندج گفت : درسال جاری تاکنون 22 جلسه شورای هماهنگی مواد مخدروکمیته های فرعی آن درشهرستان سنندج  برگزار شده است .

وی افزود :  درسال جاری تاکنون 2100 گرم انواع مواد مخدردر شهرستان سنندج کشف وضبط شده ودر همین راستا تاکنون یکصدنفر دستگیر وبه مراجع بازپروری تحویل داده شده است .

فرماندارسنندج برلزوم توسعه مراکز اقامت اجباری ونگهداری معتادین در شهرستان سنندج تاکید نمود.

در ادامه فرماندار کامیاران نیز گفت  ترویج وتزریق مواد مخدر در جامعه اسلامی مااز توطئه ها وبرنامه های استکبار جهانی است واین بخشی از فرآیند اسلام ستیزی ومقابله همه جانبه آنان بانظام مقدس جمهوری اسلامی است .

فرماندار کامیاران افزود ازبرنامه هایی که در شهرستان کامیاران به صورت جدی پیگیری  می شود موضوع آموزش وفرهنگ سازی وپیشگیری با تاکید برنقش اطلاع رسانی وتشکیل کلاسهای آموزشی در مدارس – مساجد – مراکز بازپروری وزندانها است .

روحانی برتقسیم کار ، جلوگیری از موازی کاری و پیگیری امورات حوزه پیشگیری ومقابله بامواد مخدر براساس  یک منطق واحد وبرنامه ریزی شده تاکید نمود.

 

27 دی 90