بخشداری کلاترزان

 ردیفنام روستابخشدهستانجمعیتتعداد خانوار
  1 تازآباد حاج کیخسرو کلاترزان کلاترزان 56 11
  2 کرگینه کلاترزان کلاترزان 138 38
  3 خانقا حسن گاوگیر کلاترزان کلاترزان 43 11
  4 زنوری کلاترزان کلاترزان 162 45
  5 خشکین کلاترزان کلاترزان 277 59
  6 طاله وران کلاترزان کلاترزان 203 51
  7 گزردره کلاترزان کلاترزان 546 129
  8 عیسی آباد کلاترزان کلاترزان 1056 273
  9 تازه آباد عیسی آباد کلاترزان کلاترزان 334 82
  10 تودار روته کلاترزان کلاترزان 640 154
  11 تودار ملا کلاترزان کلاترزان 649 135
  12 علی آباد کلاترزان کلاترزان 697 146
  13 سوره بان کلاترزان کلاترزان 170 38
  14 تازه آباد قلعه جوق کلاترزان کلاترزان 134 27
  15 چاولکان حاجی کلاترزان کلاترزان 373 77
  16 درخشکه کلاترزان کلاترزان 214 40
  17 قلعه شیخان کلاترزان کلاترزان 221 52
  18 خوشاب کلاترزان کلاترزان 258 65
  19 جنت بو کلاترزان کلاترزان 561 119
  20 تیژ تیژ کلاترزان کلاترزان 282 66
  21 برو در کلاترزان کلاترزان 216 43
  22 قلعه جوق کلاترزان کلاترزان 212 53
  23 خروسه کلاترزان کلاترزان 608 147
  24 نگل کلاترزان نگل 1697 414
  25 میانه کلاترزان نگل 1440 379
  26 زونج کلاترزان نگل 741 179
  27 دانیکش کلاترزان نگل 557 126
  28 برقرو کلاترزان نگل 759 189
  29 دادانه کمانگر کلاترزان نگل 341 81
  30 باقل آباد کلاترزان نگل 205 50
  31 خانقاه جوجو کلاترزان نگل 80 23
  32 لنگریز کلاترزان نگل 243 71
  33 بنیدر کلاترزان نگل 175 40
  34 دریله کلاترزان نگل 151 42
  35 رشنش کلاترزان نگل 236 60
  36 پیچون کلاترزان کلاترزان 232 64
  37 فطره زمین کلاترزان ژاورود غربی 85 18
  38 ویسر کلاترزان ژاورود غربی 470 121
  39 خواشت کلاترزان ژاورود غربی 186 39
  40 سفیدبن کلاترزان ژاورود غربی 168 48
  41 نجی کلاترزان ژاورود غربی 310 70
  42 سالیان کلاترزان ژاورود غربی 343 82
  43 سرهویه کلاترزان ژاورود غربی 1066 260
  44 هویه کلاترزان ژاورود غربی 1149 290
  45 آویهنگ کلاترزان ژاورود غربی 1886 497
  46 کلاتی کلاترزان ژاورود غربی 621 152
  47 سپهران کلاترزان ژاورود غربی 376 80
  48 بزان کلاترزان ژاورود غربی 162 39