نشست صمیمی فرماندار شهرستان سنندج بااعضای انجمن خوشنویسان کردستان

خوشنویسان کردستانی جایگاه ویژه ای در کشور دارند

ادامه...3 بهمن 95
سومین جلسه سنندج شناسی تشکیل گردید

دیدگاه های سازنده ی جناب آقای دکتر نصرالهی زاده زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در استان مهیا کرده است

ادامه...28 دی 95